Video
Spring Summer
2013


Bridal
Collection
2013
A HPOOPOYME OTI AO 15 E 25/10/2014 IXYEI POOPA -25%
TI TIME ENOIKIAH & AOPA E OA TA NYIKA IA AMOY TOY 2015!
AO TH EYTEPA 29/09/2014 TO atelier Denise Eleftheriou,
EITOYPEI TH NEA IEYYNH APITOTEOY 4
(APITOTEOY ME TIMIKH NIA) 3O OPOO - TH. 2310 272 477
Created & powered by 1con